Uitgeverij Nadorst

Algemene Voorwaarden Uitgeverij Nadorst

Algemene voorwaarden Uitgeverij Nadorst

Algemene Voorwaarden van Uitgeverij Nadorst, onderdeel van Stichting Nadorst, statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel aldaar.

Artikel 1 – Begripsbepaling

1.1 Onder “Uitgeverij Nadorst” wordt in deze voorwaarden verstaan: Uitgeverij Nadorst, onderdeel van Stichting Nadorst gevestigd te Rotterdam.

1.2 Onder “Afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het (samenwerkings)verband dat in verband met het leveren van diensten en/of zaken door Uitgeverij Nadorst dan wel het verrichten van enige andere prestatie met Uitgeverij Nadorst een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Onder “overeenkomst” wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen Afnemer en Uitgeverij Nadorst tot het leveren van diensten en/of zaken door Uitgeverij Nadorst ten behoeve van Afnemer.

1.4 Onder “website” of “webwinkel” wordt in deze voorwaarden verstaan: www.uitgeverijnadorst.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Uitgeverij Nadorst in het kader van haar bedrijfsuitoefening gedaan c.q. gesloten.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de afnemer te kennen dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk in onderling overleg worden afgeweken.

2.4 Afwijkingen door Uitgeverij Nadorst ten gunste van de afnemer, hebben nimmer een terzijde stellen van deze voorwaarden in andere gevallen tot gevolg. Afnemer kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Uitgeverij Nadorst deze voorwaarden in het verleden soepel heeft toepast.

2.5 Overeenkomsten en/of nadere afspraken, buiten de mondelinge of schriftelijke opdracht om met Uitgeverij Nadorst, dan wel met ondergeschikt personeel van Uitgeverij Nadorst gemaakt, verbinden Uitgeverij Nadorst slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Uitgeverij Nadorst zijn bevestigd.

2.6 Indien ook de afnemer naar de toepasselijkheid van zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn bij gebleken strijdigheid, desalniettemin slechts de bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij Uitgeverij Nadorst uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer instemt.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Uitgeverij Nadorst zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen en kunnen in ieder geval binnen zeven werkdagen na uitbrenging door Uitgeverij Nadorst worden herroepen.

3.2 Elke aanbieding is, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door Uitgeverij Nadorst.

3.4 Uitgeverij Nadorst is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.

3.5 Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Uitgeverij Nadorst dit binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling mede.

Artikel 4 – Levering

4.1 Alle artikelen zijn doorgaans binnen enkele dagen tot vier weken leverbaar. De afnemer krijgt per omgaande een bevestiging van de geplaatste order per e-mail. Indien een artikel tijdelijk niet voorradig is, krijgt de afnemer zo spoedig mogelijk per e-mail bericht. Deze bestelling wordt door Uitgeverij Nadorst aangehouden.

4.2 De artikelen worden geleverd op het afleveradres dat afnemer heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Indien afnemer een ander afleveradres wenst, dient dit per e-mail aan Uitgeverij Nadorst te worden doorgegeven.

4.3 Leveringen geschieden tot aan de voordeur van afnemer. Uitgeverij Nadorst kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel te maken kosten om artikelen op de eerste op tweede verdieping te krijgen. Ook kan Uitgeverij Nadorst niet verantwoordelijk worden gehouden of overgaan tot ontbinding van de overeenkomst indien een artikel, in verband met de afmetingen, niet op eerste of tweede verdieping gebracht kan worden.

4.4 De door Uitgeverij Nadorst opgegeven levertijden zijn slechts indicatief, met dien verstande, dat de levertijd in elk geval niet meer bedraagt dan dertig dagen na ontvangst van de bestelling. Dit geldt niet voor de levering van kunstwerken, waarvoor een indicatie van de verwachte levertijd per e-mail wordt aangegeven. Met het aangaan van de overeenkomst accepteert afnemer de aangegeven leveringstermijn. Uitgeverij Nadorst is vervolgens opnieuw gehouden aan het leveren binnen de 30 dagen gerekend vanaf de hoogste indicatie gegeven in de e-mail.

4.5 Overschrijding van deze leveringstermijn leidt niet tot verzuim van rechtswege. Een ingebrekestelling is dan ook vereist alvorens Uitgeverij Nadorst in verzuim kan geraken.

4.6 Vanaf het moment van de aflevering, is de zaak reeds voor risico van de afnemer. In geval van schade tijdens het transport kunnen artikelen binnen zeven dagen vervangen worden.

4.7 Leveringen in gedeelten moeten door de afnemer worden aanvaard. Ten aanzien van leveringen in gedeelten worden de bepalingen die gelden voor de levering van de gehele order/opdracht onverkort toegepast. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van de termijn voor betalingen en de termijn waarbinnen dient te worden gereclameerd.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 Prijsopgaven worden door Uitgeverij Nadorst steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen en zijn, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, inclusief B.T.W. en exclusief verpakkings- en verzendkosten. De vermelde prijzen zijn in euro´s (€).

Artikel 6 – Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders door Uitgeverij Nadorst is aangegeven, dient betaling vooraf te geschieden.

6.2 Betaling dient te geschieden:
A. Middels bancaire overschrijving via Ideal
B. Middels creditcardbetaling
C. Middels betaling via Pay-Pal
D. In uitzonderlijke gevallen, en na overleg tussen Uitgeverij Nadorst en afnemer, middels vooruitbetaling op de door Uitgeverij Nadorst aangegeven bank- of girorekening.

6.3 Betalingen zullen worden gedaan in euro’s.

6.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden van rechtswege in verzuim. Vanaf die dag is Uitgeverij Nadorst gerechtigd een vertragingsrente van 1,5% per maand aan de afnemer in rekening te brengen.

6.5 Uitgeverij Nadorst is voorts gerechtigd om vanaf het verstrijken van de betalingstermijn aan afnemer alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, welke verband houden met het innen van de factu(u)r(en). De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het aan Uitgeverij Nadorst te betalen factuurbedrag en eventuele rente, e.e.a. met een minimum van € 50,00, en onverminderd het recht van Uitgeverij Nadorst om hogere kosten in rekening te brengen, indien deze door hem aantoonbaar gemaakt kunnen worden.

6.6 Het is de afnemer niet toegestaan om een vordering van Uitgeverij Nadorst, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met een vordering van afnemer.

6.7 Geen enkele klacht, schade- of garantieclaim, welke afnemer tegen Uitgeverij Nadorst meent te kunnen inroepen, geeft afnemer het recht om de nakoming van zijn/haar verplichtingen op te schorten, achterwege te laten of zelfs als vervallen te beschouwen.

6.8 De vordering van Uitgeverij Nadorst op afnemer is, inclusief eventueel verschuldigd geworden rente en kosten, terstond en geheel opeisbaar, ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de gesloten overeenkomst aan de zijde van afnemer, dan wel ingeval van executoriaal beslag op de aan afnemer toebehorende zaken, dan wel indien surséance van betaling of het faillissement van afnemer wordt aangevraagd. Afnemer wordt in gevallen als in dit lid omschreven geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

6.9 In geval van niet tijdige betaling, dan wel andere omstandigheden als in artikel 6.9 omschreven, is Uitgeverij Nadorst gerechtigd de uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel (te hare keuze) de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig jegens afnemer te worden.6.11 Bij buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingswerkzaamheden is Afnemer, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Uitgeverij Nadorst gemaakte incassokosten en proceskosten verschuldigd.

Artikel 7 – Aanvullingen en wijzigingen

7.1 Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden Uitgeverij Nadorst slechts indien zij deze schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.

7.2 Aanvullende afspraken, wijzigingen of externe omstandigheden waarop Uitgeverij Nadorst geen invloed heeft, kunnen leiden tot verlenging van de door partijen overeengekomen tijdsplanning.

7.3 Extra werkzaamheden en kosten aan de zijde van Uitgeverij Nadorst als gevolg van aanvullende afspraken, mogen aan Afnemer worden doorberekend.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

8.1 De persoonsgegevens van Afnemer zullen worden opgenomen in bestanden van Uitgeverij Nadorst. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van afnemer.

8.2 Afnemer kan te allen tijde inzage krijgen in zijn gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van Uitgeverij Nadorst. Afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien de gegevens niet correct zijn.

8.3 De aan Uitgeverij Nadorst verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt ter beoordeling, ondertekening en doorvoering van een bestelling en om de klantenrelatie die hieruit ontstaat te beheren, met daarin inbegrepen het innen van openstaande vorderingen, het bestrijden van fraude en/of het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

9.1 Uitgeverij Nadorst behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Afnemer afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken, ook toekomstige, geheel is voldaan. Voorts geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Uitgeverij Nadorst op Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Afnemer in een of meer van zijn overige verplichtingen jegens Uitgeverij Nadorst.

9.2 Tòt het moment van volledige betaling van de koopprijs, met inbegrip van eventueel verschuldigd geworden rente en kosten, is afnemer, behoudens schriftelijke toestemming van Uitgeverij Nadorst, niet bevoegd het door hem/haar van Uitgeverij Nadorst gekochte aan een derde te verpanden, dan wel de eigendom van het gekochte over te dragen.

9.3 Het risico van door Uitgeverij Nadorst geleverde artikelen gaat, onverminderd het door Uitgeverij Nadorst bedongen eigendomsvoorbehoud, op afnemer over vanaf het moment van aflevering van de artikelen aan afnemer. Voor eventuele schade aan het geleverde waarop het eigendomsvoorbehoud rust, welke tijdens het verblijf bij afnemer ontstaan, is Uitgeverij Nadorst onder geen enkel beding aansprakelijk.

9.4 Indien afnemer, om welke reden of door welke oorzaak dan ook, handelt in strijd met de bepalingen van deze voorwaarden, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surséance van betaling aanvraagt, dan wel komt te overlijden, dan wel een betalingsregeling met zijn crediteuren treft of daartoe gedwongen wordt, is Uitgeverij Nadorst gerechtigd het door hem geleverde terug te halen, ongeacht waar deze zich bevinden, en zonder dat afnemer enig recht tot schadevergoeding jegens Uitgeverij Nadorst geldend zal kunnen maken.

9.5 Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Uitgeverij Nadorst geleverde artikelen, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Uitgeverij Nadorst garandeert niet dat de aan afnemer geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10 – Garantie

10.1 Ten aanzien van door Uitgeverij Nadorst geleverde artikelen, verstrekt Uitgeverij Nadorst slechts garantie indien en voor zover deze door de leveranciers van Uitgeverij Nadorst aan Uitgeverij Nadorst wordt verstrekt.

10.2 Zo er sprake is van garantie, dan geldt deze slechts in geval van eventuele fabricagefouten en/of defecten die zich voordoen bij normaal gebruik van de door Uitgeverij Nadorst geleverde zaak overeenkomstig de gebruikelijke en normale bestemming en derhalve niet indien er sprake is van onoordeelkundige opslag, behandeling of onjuist gebruik, dan wel het niet opvolgen van eventueel verstrekte onderhoudsvoorschriften.

10.3 Geen garantie wordt verstrekt gedurende het tijdvak dat afnemer in gebreke is met de voldoening van de verplichtingen zijner-/harerzijds jegens Uitgeverij Nadorst.

10.4 De door Uitgeverij Nadorst verstrekte garantie strekt zich onder geen beding verder uit dan het kosteloos leveren van het ontbrekende deel van de zaak, dan wel het kosteloos herstellen of vervangen van de zaak waaraan zich het gebrek dat onder de verstrekte garantie valt voordoet, dit ter keuze van Uitgeverij Nadorst. Ten gevolge van het naleveren van het ontbrekende onderdeel, dan wel het herstel of de vervanging van de geleverde zaak treedt Uitgeverij Nadorst in alle rechten welke afnemer geldend zou kunnen maken jegens de fabrikant of importeur van de zaak.

10.5 Indien de door Uitgeverij Nadorst geleverde zaak door een derde is gerepareerd of bewerkt c.q. behandeld, komt de door Uitgeverij Nadorst verstrekte garantie te vervallen, e.e.a. behoudens het geval dat Uitgeverij Nadorst schriftelijk heeft ingestemd met reparatie of bewerking c.q. behandeling door een derde.

10.6 Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen is Uitgeverij Nadorst slechts binnen Nederland gehouden tot nakoming van zijn in de voorgaande bepalingen omschreven garantieverplichtingen.

Artikel 11 – Klachten

11.1 Afnemer zal het geleverde onmiddellijk bij de levering controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomen.

11.2 Eventuele klachten moeten, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop deze klachten betrekking hebben, terstond, en uiterlijk binnen 7 dagen na feitelijke (af)levering per e-mail bij Uitgeverij Nadorst worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt van Afnemer geacht dat het geleverde/gepresteerde onherroepelijk en onvoorwaardelijk is aanvaard.

11.3 Ieder recht tot klachten, indien en zodra Afnemer het geleverde gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is of voor een ander doel gebruikt dan waarvan Uitgeverij Nadorst redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt.

11.4 Klachten ter zake van in de handel en de branche gebruikelijke of geringe afwijkingen in kleuren, kwaliteiten, samenstellingen, dikte, hoeveelheden, e.d. worden niet gehonoreerd.

11.5 Uitgeverij Nadorst levert hoofdzakelijk houtmeubels die aan werking onderhevig zijn, alsmede dat de gebruikelijke originele kenmerken van hout zichtbaar blijven na afwerking. Uitgeverij Nadorst informeert afnemer duidelijk over deze kenmerken. Klachten hieromtrent worden serieus genomen, maar Uitgeverij Nadorst is nimmer verplicht over te gaan tot vergoeding, ruiling, bewerking of reductie in prijs.

11.6 Uitgeverij Nadorst is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende klachten, indien Afnemer aan al zijn contractuele verplichtingen jegens Uitgeverij Nadorst, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Afnemer zal zijn verplichtingen niet kunnen opschorten of verrekenen in verband met een door hem ingediende klacht.

11.7 Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, zal Uitgeverij Nadorst na overleg met Afnemer zorg dragen voor het binnen redelijke termijn herleveren van een zaak of een dienst van dezelfde of vergelijkbare soort. Afnemer zal de vervangen zaken of onderdelen of ter zake van de dienst verstrekte stukken desgevraagd aan Uitgeverij Nadorst overdragen dan wel gedurende enige tijd behoorlijk voor controle bewaren. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk met medewerking van Uitgeverij Nadorst.

11.8 Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, maar het binnen redelijke termijn herleveren van de zaak of dienst niet mogelijk is, is Uitgeverij Nadorst gerechtigd een zaak of dienst van de dichtstbijzijnde soort te leveren dan wel een redelijke prijsreductie toepassen. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk met medewerking van Uitgeverij Nadorst.

Artikel 12 – Zichttermijn/retourzendingen

12.1 Vanaf het moment van de aflevering, heeft Afnemer recht op zeven werkdagen bedenktijd (de zichttermijn genoemd). Afnemer mag gedurende de zichttermijn producten uit de verpakkingen halen en bekijken. Kleding mag worden gepast, net als in de winkel. Binnen de termijn mag afnemer het product zonder opgaaf van reden retour sturen.

12.2 Als afnemer afziet van de aankoop binnen de zichttermijn heeft Afnemer in dat geval recht op kosteloze teruggaaf van het bedrag dat door Afnemer is betaald in verband met de retourzending. Teruggaaf van het betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, maar in ieder geval na dertig dagen na de retourzending.

12.3 Afnemer is verantwoordelijk voor het in juiste staat retourneren van het product. De verzendkosten bij retourzendingen zijn voor kosten van de Afnemer. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van Afnemer.

12.4 Uitgeverij Nadorst is gerechtigd te laat verstuurde en/of kennelijk ongegronde retourzendingen, alsmede retourzendingen waarvan de kosten niet zijn vooruitbetaald, te weigeren.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Bij tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Uitgeverij Nadorst, behoudens haar opzet of grove nalatigheid niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, zaakschade, personenschade of welke andere schade dan ook, die direct of indirect, voor Afnemer en/of derden mocht ontstaan. Uitgeverij Nadorst is hooguit verplicht de zaak of dienst opnieuw te leveren, dan wel, indien levering redelijkerwijs niet meer mogelijk is, een redelijke prijsreductie toe te passen.

13.2 Iedere aansprakelijkheid van Uitgeverij Nadorst is beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Uitgeverij Nadorst voor de desbetreffende zaak of het desbetreffende geval gefactureerde netto-factuurbedrag.

13.3 Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is Uitgeverij Nadorst voor zaken en/of diensten die zij van derden heeft betrokken, nimmer verder aansprakelijk dan voorzover deze derden jegens Uitgeverij Nadorst aansprakelijk zijn en verhaal bieden.

13.4 Uitgeverij Nadorst is niet aansprakelijk indien Afnemer de schade niet binnen 7 dagen nadat zij deze heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, per e-mail aan Uitgeverij Nadorst heeft gemeld.

13.5 Uitgeverij Nadorst bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

13.6 Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel en deze algemene voorwaarden is bepaald, dienen voorts eventuele (rechts-)vorderingen op straffe van verval uiterlijk 1 jaar na oplevering van de prestatie in rechte aanhangig te zijn gemaakt.

Artikel 14 – Vrijwaring

14.1 Afnemer zal Uitgeverij Nadorst volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op Uitgeverij Nadorst zou kunnen rusten met betrekking tot door Uitgeverij Nadorst geleverde zaken of verrichte diensten, voor zover die aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden niet op Uitgeverij Nadorst rust.

Artikel 15 – Ontbinding

15.1 Indien de afnemer in gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de met Uitgeverij Nadorst gesloten overeenkomst, dan wel bij aanvraag van het faillissement van de afnemer, (voorlopige) verlening van surséance van betaling of liquidatie, wordt de afnemer geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is Uitgeverij Nadorst gerechtigd de gesloten overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, e.e.a. ter keuze van Uitgeverij Nadorst en e.e.a. onverminderd het recht van Uitgeverij Nadorst om van afnemer terzake door hem ten gevolge van de opschorting c.q. ontbinding geleden schade een vergoeding van afnemer te vorderen.

15.2 Ingeval van een opschorting, dan wel ontbinding door Uitgeverij Nadorst van de door hem met de afnemer gesloten overeenkomst als omschreven in het voorgaande lid, is Uitgeverij Nadorst op generlei wijze schadeplichtig jegens de afnemer.

Artikel 16 – Overmacht

16.1 Uitgeverij Nadorst heeft te allen tijde het recht om de met afnemer gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien Uitgeverij Nadorst, dan wel haar toeleveranciers, dan wel andere (rechts-)personen waarvan zich bij de uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst bedient, door overmacht verhinderd is/zijn om zijn/hun verplichtingen na te komen.

16.2 Onder overmacht, als bedoeld in het voorgaande lid, wordt verstaan: iedere tekortkoming welke niet aan Uitgeverij Nadorst kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Hieronder valt in ieder geval: staking, uitsluiting, brand, vorst, overstroming, gebrek aan transportmiddelen, overheidsvoorschriften, weigering van in- of uitvoervergunningen door de overheid, oproer, mobilisatie, oorlog, staat van beleg, blokkade, bedrijfsstoornis, excessieve ziekte van personeel, niet tijdige levering of ondeugdelijke levering van verpakkingsmaterialen, grondstoffen of hulpgrondstoffen, onverschillig of deze omstandigheden zich bij Uitgeverij Nadorst, dan wel bij zijn leveranciers, dan wel andere (rechts-) personen waarvan Uitgeverij Nadorst zich bij de uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst bedient, voordoen.

Artikel 17 – Communicatie

17.1 De communicatie tussen Uitgeverij Nadorst en afnemer zal voornamelijk via e-mail plaatsvinden. Uitgeverij Nadorst is niet aansprakelijk voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen afnemer en Uitgeverij Nadorst en derden.

17.2 De inhoud van de sites, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Uitgeverij Nadorst op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Uitgeverij Nadorst kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Uitgeverij Nadorst is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de desbetreffende informatie, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Uitgeverij Nadorst.

17.3 Niets van de site van Uitgeverij Nadorst mag door derden zonder toestemming van Uitgeverij Nadorst gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Uitgeverij Nadorst.

Artikel 18 – Nietigheid/vernietigbaarheid bepaling Algemene Voorwaarden

18.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

18.2 In een geval als in het voorgaande lid omschreven, wordt de nietige c.q. vernietigde bepaling geacht te zijn vervangen door een bepaling die de strekking en het doel van de bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 19 – Geschillen

19.1 Alle geschillen welke betrekking hebben op de uitleg, dan wel de naleving van deze algemene voorwaarden, worden onderworpen aan het oordeel van de volgens de wet bevoegde rechter.

19.2 Op alle overeenkomsten welke door Uitgeverij Nadorst, onder de vigeur van deze algemene voorwaarden worden aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.3 Door geen der voorgaande bepalingen worden de rechten, die voor Uitgeverij Nadorst uit het gemene recht voortvloeien, op welke wijze dan ook beperkt.

Artikel 20 – Aanvragen voorwaarden

20.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij Uitgeverij Nadorst (info@uitgeverijnadorst.nl).